از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
3) آنها که به غیب ایمان دارند ( به امور پنهان از حواس مانند خدا ، وحی ، فرشتگان و معاد ) و نماز را برپا می کنند ( خضوع در برابر حق دارند ) و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به آنچه به سوی تو فرو فرستاده شده و به آنچه پیش از تو ( بر پیامبران گذشته ) فرو فرستاده شده ایمان دارند و به روز واپسین ( قیامت ) یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنها هستند که بر هدایتی ( فطری و عقلی ) از سوی خدایشان ( پیش از هدایت تشریعی قرآن ) قرار دارند و آنهایند که رستگارند ( و قرآن آنها را به کمالات ورای این امور ، هدایت می کند و در کسانی که منکر این امورند تأثیری نمی گذارد ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
3) ( پرهیزکاران ) کسانی هستند که به غیب [ آنچه از حس پوشیده و پنهان است ] ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم ، انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به آنچه بر تو نازل شده ، و آنچه پیش از تو ( بر پیامبران پیشین ) نازل گردیده ، ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
3) آنها که بعالم غیب ایمان دارند و با نماز که بهترین مظهر عبودیت است خدا را عبادت و با زکاة که بهترین خدمت بنوع است وظائف اجتماعی خود را انجام میدهند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و همانهایی که با آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ایمان ، و بآخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) چنین کسان بر طریق هدایتی از پروردگار خویش و هم ایشان تنها رستگارانند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
3) آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که ایمان آرند به آنچه به تو و آنچه به ( پیغمبران ) پیش از تو فرستاده شده و آنها خود به عالم آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند و آنها به حقیقت ، رستگاران عالمند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
3) آنان که به غیب ایمان می آورند ، و نماز را بر پا می دارند ، و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده ، و به آنچه پیش از تو نازل شده است ، ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنهایند که از هدایتی از جانب پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
3) همانان که به خدا ـ که از دیدگانشان نهان است ـ ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و در راه تقویت دین و ایمان از آنچه روزی آنان کرده ایم انفاق می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به این قرآن که بر تو فرو فرستاده شده و به کتاب های آسمانی دیگر که پیش از تو نازل گردیده است ایمان و به جهان آخرت یقین دارند ( آن را باور داشته و از یاد نمی برند ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) اینان بر هدایتی قرار دارند که از جانب پروردگارشان به آنها داده شده است ، و هم اینانند که نیکبخت اند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
3) آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم ، انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به آنچه به سوی تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ، مؤمن هستند و به روز قیامتْ یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنانند که از سوی پروردگارشان بر [ راهِ ] هدایت اند و آنانند که رستگارند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
3) آنان که به عالم غیب ایمان داشته و نماز را برپا نموده و از آنچه ما روزیشان قرار دادیم به ( فقرا)انفاق می کنند [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به آنچه بر تو ای پیامبر فرو فرستاده شده و بر پیامبران پیش از تو فرو فرستاده شد ایمان داشته و به آخرت یقین دارند [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان بر هدایتی قرار دارند که از جانب پروردگارشان بوده حقا آنان رستگارند [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - فاطمه پورمحمدی
3) (متقین)کسانی اند که به غیب (که از جمله غیب خدا و فرشتگان هستند) ایمان دارند ونماز را به پا می دارندو از آن چه به آن ها روزی دادیم ما انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
3) کسانی که به غیب ( از جمله غیب خدا و فرشتگان می باشند) ایمان دارند و نماز را به پا می دارند و از آن چه به آن ها روزی دادیم انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و (مومنین) کسانی هستندکه به آن چه به سوی تو فروفرستاده شد(قرآن کریم) و آن چه از قبل تو فروفرستاده شد(کتب آسمانی، تورات و انجیل) ایمان دارندو و به روز آخرت (قیامت) یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و آنان خودشان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
3) متقین کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و نماز به پای می دارندو از آنچه روزی آنها کرده ایم انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) متقین کسانی هستند که به آنچه به تو(رسول ص)نازل شده و آنچه به پیامبران قبل از تو نازل شده ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) متقین از طرف خدا هدایت شده اند و آنها رستگارند [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي صفايي مقدم
4) و آنانکه ایمان می آورند بر آنچه بر نو نازل شده و قبل از تو بر دیگران و بر پیامبران پیش از تو نازل گشته ایمان دارند و به روز قیامت و روز حسابرسی (یقین) دارند . [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
3) qui croient à l'invisible et accomplissent la Salat et dépensent [dans l'obéissance à Allah], de ce que nous leur avons attribué [ نظرات / امتیازها ]
4) ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant Toi et qui croient fermement à la vie future [ نظرات / امتیازها ]
5) Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans la vie future) [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا ملک - آیتی
3) آنان که به غیب ایمان مى‌آورند و نماز مى گزارند، و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق مى کنند، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان مى‌آورند و به آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) ایشان از سوى پروردگارشان قرین هدایتند، و خود رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
3) کسانی که دارند ایمان به غیب
نمازی بخوانند عاری ز عیب
ز رزقی که ایزد بر ایشان نهاد
نمایند انفاق و بخشش زیاد
[ نظرات / امتیازها ]
4) کسانی که دارند ایمان تمام
بکردند باور سخن وان کلام
که پروردگارت فرستاده است
بر آنچه به پیشین رسل داده است
کسانی که هستند از موقنین
بیاورده ایمان به روز پسین [ نظرات / امتیازها ]
5) هدایت بگردند بر راه راست
به لطف خداوند کاینگونه خواست
همانا که ایشان به هر دو سرا
همه رستگارند دور از بلا
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
4) آنان که به غیب (نهان و ناپیدا) ایمان دارند و نماز بر پا می دارند و ازآن چه به تو وپیش از توفرو فرستاده شده ایمان می آورند و به جهان واپسین بی گمان باور دارند [ نظرات / امتیازها ]
5) ایشان بر رهنمونی (به راه راست) از پروردگار خویشند ، و آنانند رستگارانند [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
3) qui croient à l'invisible et accomplissent la Salât et dépensent (dans l'obéissance à Allah), de ce que Nous leur avons attribué,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans la vie future).
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
3) همانان که به غیب ایمان مى آورند و نماز به پا مى دارند و از آنچه به آنها عطا کرده ایم انفاق مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنان که به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان مى آورند و به آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) اینان بر هدایتى از جانب پروردگار خویش استوارند و اینان همان ظفرمندانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
3) کسانی که به غیب (وحیانی) ایمان می‌آورند و نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی که به آنچه سوی تو فرود آمده، و آنچه پیش از تو فرود آمده، ایمان می‌آورند. و (هم) آنان‌(اند که) به آخرت یقین می‌آورند.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي - المیزان
3) (متّقین) کسانى هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پاى مى‏دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ایم، انفاق مى‏کنند [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه نور
4) و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران) نازل گریده، ایمان دارند و هم آنان به آخرت (نیز) یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) تنها آنان از جانب پروردگارشان بر هدایتند و آنان همان رستگاران هستند. [ نظرات / امتیازها ]
  ناهيده تقي زاد فانيد - مجمع البیان
3) . آنان که به غیب ایمان مى آورند و نماز را برپاى مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده ایم، انفاق مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
3) کسانی که به عالم غیب ایمان دارند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه که به آنها روزی دادیم انفاق می کنند [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی که به آنچه بر تو نازل شد و آنچه به قبل از تو نازل شد ایمان آوردند و به روز قیامت یقین دارند [ نظرات / امتیازها ]
5) آنها کسانی هستند که بر هدایتی از جانب پروردگارشان قرار دارند و قطعاً از رستگاران هستند [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - از تحقیقات اینجانب
3) پرهیزکاران افرادی هستند که به جهان‌غیب ایمان می‌آورند، و نماز را برپا می‌دارند، و از آنچه به ایشان داده‌ایم می‌بخشند. [ نظرات / امتیازها ]
4) این افراد کسانی هستند که آنچه به سوی تو ای پیامبر فرستاده شده، و به آنچه پیش از تو برای پیامبران فرستاده شده‌است، ایمان می‌آورند و نیز به آخرت و زندگانی بعد از مرگ، به طور کامل باور و یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان از سوی پروردگارشان شامل هدایت هستند، و جزو رستگاران می‌باشند. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
3) آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا مى‏دارند و از آنچه روزیشان داده‏ایم انفاق مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) آن ها به آنچه بر تو و پیامبران پیشین نازل شده است ایمان داشته و به آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن ها از هدایت پروردگارشان برخوردارند و خود رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
3) 2: 3. Die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was Wir ihnen gegeben haben; [ نظرات / امتیازها ]
4) 2: 4. Und die glauben an das, was dir offenbart worden, und an das, was vor dir offenbart ward, und fest auf das bauen, was kommen wird. [ نظرات / امتیازها ]
5) 2: 5. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen, und sie werden Erfolg haben. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
3) همان کسانى که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا مى‏دارند و از آنچه روزیشان داده‏ایم، انفاق مى‏کنند (۳) [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانى که به آنچه بر تو نازل شده است و آنچه پیش از تو فرود آمده است، ایمان دارند و هم آنان به آخرت ایقان دارند (۴) [ نظرات / امتیازها ]
5) اینان از جانب پروردگارشان از هدایتى برخوردارند و هم اینان رستگارانند (۵)
[ نظرات / امتیازها ]
 » شاکیر
3)
those who believe in the unseen and keep up prayer and spend out of what we have given them (۳)
[ نظرات / امتیازها ]
4)
and who believe in that which has been revealed to you and that which was revealed before you and they are sure of the hereafter (۴)
[ نظرات / امتیازها ]
5) these are on a right course from their lord and these it is that shall be successful (۵)
[ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
3) who believe in the unseen, are steadfast in prayer, and spend out of what we have provided for them; (۳)
[ نظرات / امتیازها ]
4) and who believe in the revelation sent to thee, and sent before thy time, and (in their hearts) have the assurance of the hereafter. (۴)
[ نظرات / امتیازها ]
5) they are on (true) guidance, from their lord, and it is these who will prosper. (۵)
[ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
3) who believe in the unseen, and establish worship, and spend of that we have bestowed upon them; (۳)
[ نظرات / امتیازها ]
4) and who believe in that which is revealed unto thee (muhammad) and that which was revealed before thee, and are certain of the hereafter. (۴)
[ نظرات / امتیازها ]
5) these depend on guidance from their lord. these are the successful. (۵)
[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
3) who believe in the unseen and establish the (daily) prayer; who spend out of what we have provided them. (۳)
[ نظرات / امتیازها ]
4) who believe in that which has been sent down to you (prophet muhammad) and what has been sent down before you (to prophets jesus and moses) and firmly believe in the everlasting life. (۴)
[ نظرات / امتیازها ]
5) these are guided by their lord; these surely are the prosperous. (۵)
[ نظرات / امتیازها ]
  simorgh ghaf - شخصی
3) همان کسانی که ایمان دارند به آنچه پنهان است و نماز را اقامه می کنند و از آنچه رزقشان کردیم انفاق میکنند . [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
3) آنانی که به غیب - نهان و ناپیدا - ایمان دارند و نماز را به پا می دارند و از آنچه که به آنها روزی ( حلال ) داده ایم انفاق می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
  ولي اله سوراني
3) آنان (پرهیزگاران) کسانی هستند که به عالم غیب (از دید انسان خاکی)ایمان دارند و برای نماز به پا می خیزند و در راه خدا می بخشند از آنچه که به ایشان روزی داده شده است [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی هستند (پرهیزگاران) که به آنچه که به سوی تو (پیامبر اسلام) و آنچه به سوی قبل از تو (پیامبران پیشین) فرو فرستادیم ایمان راستین دارند و یقین دارند به روزی که همه برای جزای اعمالشان به پا می خیزند [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان (پرهیزگاران) بر مسیر هدایتی از جانب خداوندشان قرار دارند و آنان رستگاران واقعی هستند [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه صنعت کار
3) کسانی که به غیب ایمان اوردندو نماز را اقامه میکنندو از انچه روزیشان میکنیم انفاق میکنند [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
4) و کسانی که به آنچه بر تو نازل کردیم و آنچه قبل از تو نازل کردیم، ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان بر راهنمایی پروردگارشان هستند و آنها همان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن کریم مترجم:دکتر آرش طوفانی
3) کسانی که به نهان ایمان می آورند و نماز برپا می دارند و از آن چه که روزیشان کردیم، انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  حسين جمالي - تدبر شخصی
3) (شرح متقین؛ آیه قبل) کسانی که به غیب (چیز های نهانی که نمیتوان با چشم سر دید و با چشم دل باید دید) ایمان دارند و نماز می خوانند و از چیز هایی که به آن ها داده ایم در راه ما انفاق می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  احسان بهادر
3) (متقین مطرح شده در آیه قبل)کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و همواره نماز را برپا می کنند و از آنچه ما به آنها روزی داده ایم(مادی و معنوی) انفاق میکنند [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
3) کسانی که به غیب (وحیانی) ایمان می‌آورند و نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی که به آنچه سوی تو فرود آمده، و آنچه پیش از تو فرود آمده، ایمان می‌آورند. و (هم) آنان‌(اند که) به آخرت یقین می‌آورند. [ نظرات / امتیازها ]
5) ایشان بر هدایتی از (سوی) پروردگارشان (استوار)ند، و ایشان، (هم)اینان رستگارکنندگان (خود و دیگران)اند [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
3) همان‌هایی که به خدا و عالم غیب که از دیدگان‌شان نهان است، ایمان دارند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزی‌شان کرده‌ایم در راه خدا انفاق می‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و همان‌ها که به آنچه بر تو و پیامبران پیش از تو نازل شده است، ایمان می‌آورند و همه را از جانب خدا می‌دانند و برپاییِ رستاخیز را باور دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
5) اینان از سوی پروردگارشان هدایت یافته و رستگار شده‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
3) آنان که به عالم غیب ایمان دارند و نماز می خوانند و از آنچه به آنها روزى داده ‏ایم انفاق مى‏کنند [ نظرات / امتیازها ]
4) آنانکه به آنچه به سوی تو و(پیامبران )قبل ازتو نازل شده ایمان اورده وبه آخرت یقین دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنهادرمسیر هدایت از طرف پروردگارشان بوده وآنها همانا رستگار هستند. [ نظرات / امتیازها ]
  معين شرافتي
3) کسانی که به نادیده ها ایمان می آورند و نماز را برپا می کنند و از آنچه روزیشان دادیم می بخشند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی که به آنچه به سوی تو فرستاده شده و نیز به آنچه قبل از تو فرستاده شده ایمان دارند و آنها به سرای واپسین باور دارند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنها بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و آنها همان نیکبختان هستند. [ نظرات / امتیازها ]
  حامد مهاجرشيخي
3) کسانی که به غیب(ناپیدا) ایمان می آورند؛ و نماز را برپا میدارند؛ و از آنچه روزیشان دادیم، انفاق (پرداخت) میکنند(انفاق، صرف دارایی های مادّی و معنوی در راه رضای خداست). [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی که به آنچه سویت نازل(فروفرستاده) شد، و آنچه پیش از تو نازل گردید، ایمان میآورند؛ و ایشان به رستاخیز(آخرت) یقین می آورند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان بر هدایتی از صاحب اختیارشانند؛ و آنان همان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدحسين ايراندوست
3) همان کسانى که به عالمِ نامحسوسی باور دارند که خداوند، فرشتگان، قیامت، بهشت، و دوزخ در آن قرار دارد ، و نماز را به گونۀ شایسته مى خوانند، و از هر چه رزق و روزی آنان ساختیم، همواره هزینه کرده و به دیگران می بخشند. [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کسانی که آنچه در قرآن بر تو فرود آمده و به آنچه قَبل از تو در سایر کُتبِ آسمانی فرود آمده است، ایمان مى آورند. و به عالمِ رَستاخیز ، بدون هیچ تردیدی، یقین می دارند. [ نظرات / امتیازها ]