از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) به نام خداوند بخشنده مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) سپاس و ستایش از آن خداست که مدبّر و ولیّ امر و پرورش دهنده جهان هاست ( جهان فرشتگان ، آدمیان ، پریان ، حیوان ها و جمادات ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) خدای رحمتگر مهربان ( به رحمت و مهر عامّ در دنیا برای همه ، و خاصّ در آخرت برای مؤمن ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) مالک و فرمانروای روز جزا. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) به نام خداوند بخشنده بخشایشگر [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. [ نظرات / امتیازها ]
3) ( خداوندی که ) بخشنده و بخشایشگر است ( و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) ( خداوندی که ) مالک روز جزاست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) بنام خدایی که هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان. [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است. [ نظرات / امتیازها ]
3) هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان. [ نظرات / امتیازها ]
4) خدایی که مالکیت علی الاطلاقش در روز جزا. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) به نام خداوند بخشنده مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است. [ نظرات / امتیازها ]
3) خدایی که بخشنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
4) مالک ( و پادشاه ) روز جزاست ( روز کیفر نیک و بد خلق ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) به نام خداوند رحمتگر مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش خدا را که پروردگار جهانیان ، [ نظرات / امتیازها ]
3) [ خداوند ] رحمتگر مهربان ، [ نظرات / امتیازها ]
4) مالک [ و پادشاه ] روز جزا [ است ] . [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) به نام خداوندِ گسترده مهرِ مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش از آنِ خداست که پروردگار جهانیان است ، [ نظرات / امتیازها ]
3) همو که گسترده مهر و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
4) خداوندگار روزِ پاداش و جزاست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی. [ نظرات / امتیازها ]
2) همه ستایش ها ، ویژه خداست که مالک و مربّی جهانیان است. [ نظرات / امتیازها ]
3) رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است. [ نظرات / امتیازها ]
4) صاحب و دارای روز پاداش است. [ نظرات / امتیازها ]
  علي موحدي کيا
2) حمد خاص معبودی است که مدبر تدبیر تمام خلایق است. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي شريف رضويان - تلخیص از تسنیم - جلد 1
1) به نام خدایی که دارای همه کمالات وجودی است.،خدایی که اعطا و افاضه ای فراگیر برای رفع حاجت نیازمندان (رحمت فراگیر) دارد و خدائی که اعطا و افاضه ای ویژه برای رفع حاجت مومنان (رحمت خاص) دارد . [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش مخصوص خدایی است که همه کمالات را دارد و سوق دهنده هر موجود به سمت کمال لایق است . [ نظرات / امتیازها ]
3) ستایش مخصوص خدایی است که اعطا و افاضه ای فراگیر برای رفع حاجت نیازمندان و اعطا و افاضه ای و یژه برای رفع حاجت مومنان دارد. [ نظرات / امتیازها ]
4) ستایش مخصوص خدایی است که مالکیت مطلقش در روزی که دین با همه ابعادش ظهور می کند بروز می کند. [ نظرات / امتیازها ]
  رضا محمدي تبار
1) به نام ایزد مهربان مهرورز [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
1) به نام خداوندی که بخشنده و مهربان است [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش خدایی را ست که پروردگار جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
3) آن خدایی که بخشنده و مهربان است [ نظرات / امتیازها ]
4) او اختیار دار روز حساب است [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - فاطمه پورمحمدی
1) بهنام خداوند بخشنده مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) همه ستایش ها مخصوص خداوندب است که پروردگار (مربی و تربیت کننده) جهانیان است. [ نظرات / امتیازها ]
3) خداوندی که بخشنده و مهربان است [ نظرات / امتیازها ]
4) صاحب و مالک روز قیامت است. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي اسدي
1) به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان رحمتگر بر ویژگان [ نظرات / امتیازها ]
4) صاحب روز جزا و قیامت است. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه فيض اصفهاني - ترجمۀمعانی الاخبار ج 1 ص 8
1) از امام رئوف علی بن موسی الرضا روایت شده که فرمودند : کسیکه می گوید بسم الله یعنی من خودم را داغ می زنم ( مُهر می زنم ) به نقشی از نشان های پروردگار- که گرامی و بزرگ است نام او - که این عمل عبادت است . [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر اثنی عشری
2) آیه به حکم عقل ارشاد به این مطلب دارد که شکر منعم واجب است . زیرا با توجه به آیه :به این علت که ربّ و پرورش دهندۀ جهانیان است ، حقیقت حمد از آن اوست . [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
1) بنام خداوند بخشنده مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش مخصوص خداوند عالمیان است [ نظرات / امتیازها ]
3) بخشنده و مهربان است [ نظرات / امتیازها ]
4) صاحب روز جزاست [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه قليچ خاني
1) به نام خداوند هستی بخش مهربان [ نظرات / امتیازها ]
1) به نام خداوتد بخشنده مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
  اکرام السا دات صدرايي - نسیم حیا ت
4) یعنی ما لک رو ز جز است خد ا به دلیل رب العا لمین بو دنش هم ما لک دنیا ست و هم مالک آخرت [ نظرات / امتیازها ]
 » نسیم حیات
2) حمد مخصو ص ازآن خد ا ی رب العا لمین است{حمد تنها برای کمال اختیاری است و چون خدا دارای کمالات جمال و جلال وغیره است حمد به او اختصا ص دارد} [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود بهشتي
1) به نام خداوندگار بخشنده مهربان [ نظرات / امتیازها ]
1) ستایش مخصوص خداوند؛پروردگار جهانیان است . [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش ؛ مخصوص خداوند - پروردگار جهانیان - است [ نظرات / امتیازها ]
3) (خداوندی )که (به عموم )مهربان (و برای مومنان واقعی خود ) بخشنده است . [ نظرات / امتیازها ]
4) (خداوندی ) که صاحب روز جزاست . [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - شاکر
1) In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful [ نظرات / امتیازها ]
2) All praise is due to Allah, the Lord of the worlds [ نظرات / امتیازها ]
3) The Beneficent, the Merciful [ نظرات / امتیازها ]
4) Master of the Day of Judgment [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه السادات قاسمپور - زبان اردو
1) بنام خدائے رحمن و رحیم [ نظرات / امتیازها ]
  ابوذر مالکي - نظر شخصی حقیر
1) به نام آفریدگاری که هم بخشنده است و هم مهربان [ نظرات / امتیازها ]
2) حمد و سپاس تنها مخصوص و شایسته آفریدگار عالمیان است [ نظرات / امتیازها ]
3) (آفریدگاری که) هم بخشنده است و هم مهربان [ نظرات / امتیازها ]
4) (آفریدگاری که) صاحب و فرمانروای روز رستاخیز است [ نظرات / امتیازها ]
  امير نبوتي
3) دارای رحمت گسترده و خاص [ نظرات / امتیازها ]
4) صاحب حقیقی در روز جزا [ نظرات / امتیازها ]
 » بدون منبع
2) ستایش و شکرسپاسگزارانه برای الله که مالک و پرورنده جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
  م فيروزي - قران کریم
1) بنام خداوند بخشنده ی مهربان [ نظرات / امتیازها ]
  آذر خوشقدم
1) به نام پروردگار بخشنده و مهربان [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي عليزاده
1) به نام خداوند بخشنده بخشایشگر و مهربان

[ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
1) Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux [ نظرات / امتیازها ]
2) Louange à Allah, Seigneur de l'univers [ نظرات / امتیازها ]
3) le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux [ نظرات / امتیازها ]
4) Maître du Jour de la rétribution [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) بنام خدای بخشاینده مهربان‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است. [ نظرات / امتیازها ]
3) آن بخشاینده مهربان، [ نظرات / امتیازها ]
4) آن فرمانرواى روز جزا [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست [ نظرات / امتیازها ]
2) ستایش بود ویژه کردگار
که بر عالمین است پروردگار
[ نظرات / امتیازها ]
3) که بخشنده و مهربان است نیز [ نظرات / امتیازها ]
4) بود صاحب عرصه رستخیز [ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
1) به نام خداوند بخشنده بخشایشگر [ نظرات / امتیازها ]